XTron

Quant

Đầu tư tiền điện tử tự động

Tổng quan
Bot của tôi
RDABot1.0
Thời gian:2023-11-30 16:55:32
đầu ra:VND
Chu kỳ:90 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 10,000 VND
thu nhập : 1,000 VND
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 1,000,000 VND
Trial Bot
35%
RDABot2.0
Thời gian:2023-11-07 23:28:58
đầu ra:USDT
Chu kỳ:180 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 60.00 USDT
thu nhập : 1.66 USDT
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 500.00 USDT
Trial Bot,APY 120%
91.666666666667%
GPTBot2.1
Thời gian:2023-11-07 23:29:54
đầu ra:USDT
Chu kỳ:360 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 99.90 USDT
thu nhập : 1.80 USDT
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 500.00 USDT
gpt3
67%
GPTBot4.0
Thời gian:2023-11-27 17:18:49
đầu ra:USDT
Chu kỳ:180 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 199.00 USDT
thu nhập : 6.80 USDT
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 5000.00 USDT
Basic
97%
RDABot1.1
Thời gian:2023-11-07 23:31:18
đầu ra:VND
Chu kỳ:360 Ngày
Loại doanh thu: Đầu tư gốc
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 150,000 VND
thu nhập : 14,000 VND
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 10,000,000 VND
Tỷ lệ hàng năm 50%。Annualized rate 50%
64.5%
RDABot1.5
Thời gian:2023-11-07 23:40:05
đầu ra:VND
Chu kỳ:360 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 2,000,000 VND
thu nhập : 70,000 VND
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 50,000,000 VND
67%
Give awayBot
Thời gian:2023-12-09 16:31:08
đầu ra:VND
Chu kỳ:7 Ngày
Loại doanh thu: Đầu tư gốc
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 100,000 VND
thu nhập : 15,000 VND
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 10,000,000 VND
Tặng 7 ngày thu nhập,Liên hệ quản lý cấp trên
80%